Karate klubo taisyklės

Nario sutartį galite parsisiųsti čia: Nario sutartis/Anketa/Sutikimas   icon

Pagrindiniai kyokushin karate klubo „Kovas“ uždaviniai:

 1. Populiarinti Kyokushin karate sportą;
 2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą;
 3. Sudaryti klubo nariams optimalias sąlygas stiprinti sveikatą, ugdytis fiziškai ir dvasiškai;
 4. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą;
 5. Didinti jaunimo užimtumą ir vykdyti piktnaudžiavimo žalingais įpročiais bei nusikalstamumo prevenciją;
 6. Formuoti žmogaus elgseną remiantis karate kyokushin filosofija (abipusės pagarbos principu);
 7. Ugdyti klubo nariu įgūdžius kyokushin karate kelyje.

Priėmimas į klubo narius, įstojimas ir išėjimas iš klubo:

 1. Klubo nariu gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo taisykles ir reikalavimus.
 2. Asmuo, norintis įstoti į klubą, pasirašo Karatė klubo „Kovas“ nario sutartį. Klubo narys privalo susipažinti su Taisyklėmis ir tai patvirtinti pasirašydamas.  Už nepilnamečius narius iki 14 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių narių tėvai (globėjai, rūpintojai) parašu patvirtina faktą, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis klubo paslaugomis, nepilnametis narys pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio nario  klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį karate klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 3. Kiekvienas stojantysis į klubą privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti (tinka ir leidimo lankyti fizinio lavinimo pamokas kopija).
 4. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju sumokėti nario mokesčiai negrąžinami.
 5. Klubo narys, nesilaikantis klubo taisyklių ar reikalavimų, klubo vadovybės sprendimu gali būti pašalinamas iš klubo.
 6. Klubo narys, nedalyvaujantis klubo veikloje ilgiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (neįskaičiuojant ligos arba vasaros atostogų laiko) ir neinformavęs klubo vadovybės apie nedalyvavimo priežastis iš anksto, iškart  šalinamas iš klubo narių.

Klubo narys privalo:

 1. Laikytis klubo reikalavimų, etiketo ir saugaus sportavimo taisyklių.
 2. Vykdyti klubo instruktoriaus nurodymus.
 3. Vykdyti savo įsipareigojimus klubui.
 4. Aktyviai lankyti užsiėmimus, dalyvauti klubo veikloje, sveikai gyventi ir propaguoti sveiką gyvenseną.
 5. Atsakingai ir rūpestingai naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų  klubo narių sveikatai ir turtui.
 6. Sportininkas įsipareigoja, kad po kiekvieno užsiėmimo patalpos, rūbinė ir dušas būtų paliktos švarios ir tvarkingos;
 7. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo nario neįleisti į karate klubo treniruotę.
 8. Nedelsiant informuoti instruktorių apie savo ar kitų narių sveikatos pablogėjimą ar traumą.
 9. Atlyginti klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Narys privalo atlyginti klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam dalyviui pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai klubo sutikimu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

Saugaus sportavimo ir etiketo taisyklės:

 1. Klubo nariai privalo laikytis karate dojo etiketo.
 2. Treniruotėje klubo nariai atlieka tik instruktoriaus nurodytas užduotis.
 3. Treniruotėse nariai vilki švarią, tvarkingą aprangą, avi lengvą sportinę avalynę.
 4. Privaloma rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata ir tarpusavio gerais santykiais, demonstruoti pagarbą vyresniems klubo nariams.
 5. Draudžiama:
 • treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus;
 • išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis;
 • treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais;
 • kramtyti kramtomą gumą;
 •  šiukšlinti, keiktis, triukšmauti.
 1. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsdamas apie tai praneša instruktoriui.
 2. Iškilus nenumatytoms problemoms ar ginčams privalu kreiptis į instruktorių.
 3. Nesinešti į treniruotes vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus klubas ir instruktorius neatsako.
 4. Sportininkai privalo ateiti į treniruotę 5-10 min. anksčiau ir pasibaigus treniruotei, kaip galima greičiau palikti mokyklos teritoriją.
 5. Sportininkus lydintis asmenys privalo palikti patalpas ir Vilniaus Prancūzų vidurinės mokyklos teritoriją iki treniruotės pradžios. Treniruotės metu minėtuose patalpose ir teritorijoje negali būti kitų asmenų, išskyrus dalyvaujančius treniruotėje asmenis.

Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija:

Klubo vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei išsiaiškinus faktus apie klubo narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais (tam tikslui bus glaudžiai bendraujama su mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis), prasižengę nariai bus įspėjami arba iš karto šalinami iš klubo narių (sprendimą priima klubo taryba).