Kainoraštis

  1. Mokestis už einamąjį mėnesį mokamas iki einamojo mėnesio 10 d.
  2. Mokėjimo būdai: grynaisiais pinigais (kol kas šis metodas negalioja) arba pavedimu. Mokėdami nurodykite  vardą ir pavardę. Mokant pavedimu, mokėjimo kopija siunčiama el.paštu  arturas.bobelis@gmail.com .
  3. Susimokėjęs klubo narys turi teisę lankyti treniruotes 1 mėnesį.
  4. Vaikams abonementas pratęsiamas pateikus gydytojo pažymą dėl ligos.
  5. Mokesčio suma priklauso nuo lankomos grupės.
  6. Mokėjimo rekvizitai:

Asociacija  Karatė klubas „Kovas“
Į. k.  304067017 Buveinės adresas Architektų g. 212-42, LT-04214 Vilnius
AB SEB bankas, kodas 70440 A/S LT88 7044 0600 0803 6613